Berlin 2016 – „Mobilny uczeń – praktyki zawodowe we Włoszech i w Niemczech”

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły odbywali praktykę zawodową za granicą dzięki wsparciu FRSE w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W ramach projektu „Mobilny uczeń – praktyki zawodowe we Włoszech i w Niemczech”,06.03.2016r.,grupa 20 uczniów klasy trzeciej technikum żywienia i usług gastronomicznych wraz z nauczycielami ( nauczyciel języka niemieckiego p. Andrzej Noga i przedmiotów zawodowych p. Iwona Glina) wyjechała do Berlina na dwutygodniową praktykę.

Pobyt w Berlinie organizował Berlink ETN GmbH.

Uczniowie mieszkali u rodzin, odbywali praktykę zawodową w zakładach gastronomicznych w Berlinie – pizzeriach, restauracjach, kawiarniach, hotelu. W weekendy zwiedzali miasto. Podziwiali panoramę Berlina z kopuły Bundestagu, zwiedzali Neues Museum, Pomnik Holokaustu, Bramę Brandenburską, spacerowali po Alexander Platz i Allee unter den Linden.

Uczniowie podczas wycieczek i osobistych kontaktów z mieszkańcami i pracownikami w miejscach praktyk i zakwaterowania, poznali standardy życia w Niemczech, dziedzictwo kulturowe tych krajów, co powoduje zwiększenie świadomości międzykulturowej oraz włączenie społeczne w Europie i poza jej granicami.

Celem projektu jest mobilność osób uczących się dająca możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego w innym kraju oraz promowanie równego dostępu i włączenia społecznego przez ułatwianie dostępu osobom uczącym się ze środowisk w niekorzystnej sytuacji i o mniejszych szansach w porównaniu z rówieśnikami.

Program stażu obejmuje nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych przez uczniów w zakresie sporządzania potraw i napojów oraz przygotowania sali gastronomicznej i obsługi gości a także kompetencji społecznych tj. zwiększenie aktywności na europejskim rynku pracy, zwiększenie aspiracji zawodowych i osobisty rozwój.

Ze środków projektu sfinansowane zostały uczestnikom koszty przejazdu do Berlina oraz koszty związane z pobytem tj. zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, program kulturalny, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia oraz „kieszonkowe”.

Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w szkoleniach psychologiczno – pedagogicznym oraz językowym i kulturowym, prowadzonych przez nauczycieli i pracowników szkoły aby poszerzyć swoją wiedzę na temat programów i projektów europejskich i wartości UE.

W wyniku udziału w projekcie uczniowie:

– zdobyli kwalifikacje, potwierdzone certyfikatem Europass Mibilność oraz Certfikatem ECVET, doświadczenie zawodowe, doświadczenie w kontaktach z pracodawcą, umiejętność pracy w zespole dzięki czemu zyskają większe szanse na zatrudnienie i lepsze perspektywy kariery,

– zwiększyli motywację do dalszego uczestnictwa w (formalnym/ pozaformalnym) kształceniu lub szkoleniu po okresie spędzonym za granicą w ramach mobilności oraz podnoszenia kwalifikacji oraz bardziej aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,

– nabyli konkretne umiejętności językowe i interpersonalne,

– zwiększyli świadomość międzykulturową, dzięki umiejętności konwersacji w języku obcym,

– przełamali bariery emocjonalne, usamodzielnili się, zyskali poczucie własnej wartości dzięki umiejętności nawiązywania kontaktów i odnalezienia się w obcym środowisku co wpłynęło na rozwój osobisty uczestników .

Zdaniem uczestników praktyk w Berlinie.

Praktyki zagraniczne to doskonała okazja do zdobycia nowych umiejętności, doświadczenia, nauki języka, poznania warunków życia i pracy w Berlinie, doświadczenia „nowego życia w innym kraju”. Uczestnicy praktyki podkreślają, że nauczyli się otwartości na ludzi, tolerancji, punktualności, współpracy w grupie, zyskali pewność siebie, są bardziej odważni, aktywni, przekonani, że wybrali dobry zawód dla siebie. Uczniowie w dalszej swojej ścieżce zawodowej chcą korzystać z tego doświadczenia, rozwijać swoje umiejętności zawodowe. Wszyscy podkreślają, że chętnie wzięliby udział w takim projekcie ponieważ: „dużo się nauczyłam w zawodzie”, „zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystam dobrze w przyszłości w pracy”, „było bardzo ciekawie”, „mogłam rozwijać swoje możliwości i nabierać pewności siebie”, „wyjazd otworzył mi okno na świat”, „wspaniałe doświadczenie zawodowe i kulturowe”, „projekt pomógł mi rozwinąć moje umiejętności językowe i zawodowe”

Opinia opiekunów, towarzyszących młodzieży: Rozmawialiśmy z pracodawcami naszej młodzieży, by dowiedzieć się, jak postrzegają naszych podopiecznych oraz jak oceniają ich umiejętności zawodowe. Jesteśmy dumni, ponieważ wszyscy pracodawcy wypowiadali sie bardzo pozytywnie o naszej młodzieży. Uczniowie wykazują się dużą odwagą i dojrzałością, wywiązują się ze wszystkich obowiązków jakie zostały im powierzone.

W maju 2017 r. kolejna 20 osobowa grupa młodzieży, tym razem technikum hotelarskiego wyjedzie na dwutygodniową praktykę zawodową do Rimini we Włoszech.

Informacja: Danuta Malec koordynator projektu