Mobilny informatyk – praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii

W dniach  02.02.2014r. – 01.03.2014r. oraz 19.10.2014r. – 15.11.2014 dwie grupy dwudziestoosobowe uczniów z klas technikum informatycznego przebywało w Londynie w ramach projektu „Mobilny informatyk – praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii”, „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowany w ramach działania 3.4.2 POKL na zasadach Programu Uczenie się przez całe życie – LEONARDO DA VINCI – PROJEKTY MOBILNOŚCI

Uczniowie odbyli 4-tygodniowe praktyki w Harrow/London w Wielkiej Brytanii pod opieką organizacji przyjmującej ADC College.

Rezultaty projektu:

– nabycie przez uczniów technikum konkretnych umiejętności zawodowych, językowych i interpersonalnych, które umożliwią im szybkie odnalezienie się na rynku pracy po ukończeniu szkoły średniej oraz dalsze kształcenie na kolejnych poziomach edukacji wbrew trudnościom rodzinnym i materialnym, stereotypom dotyczącym płci,

– wiedza o warunkach życia i pracy za granicą, zwiększenie samodzielności poruszania się na rynku pracy, zwiększenie aspiracji zawodowych i życiowych,

– zdobycie kwalifikacji, doświadczenia zawodowego w dziedzinie informatyki,

– zdobycie doświadczenie w kontaktach z pracodawcą, umiejętności pracy w zespole,

– opanowanie obsługi profesjonalnego sprzętu i umiejętność wykorzystania nowoczesnych materiałów,

– polepszenie znajomości języka angielskiego oraz stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych,

– rozwój osobisty – większa pewność siebie, odpowiedzialność, wytrwałość, samodzielność, punktualność, radzenie sobie w trudnych sytuacjach oraz w nowym środowisku, otwartość i szybkie nawiązywanie kontaktów,

– potwierdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności certyfikatem „Europass-Mobility”, certyfikatem ADC College, certyfikatem udziału w projekcie „Mobilny informatyk – praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii”; posiadanie tych dokumentów już w trakcie edukacji szkolnej zwiększa możliwość szybkiego znalezienia pracy także na rynku europejskim.

Uczniowie spędzili cztery tygodnie w kraju będącym jednym z filarów Unii Europejskiej, poznali standardy życia w Wielkiej Brytanii oraz dziedzictwo kulturowe tego kraju poszerzając w ten sposób swoje horyzonty. Musieli przełamać barierę językową i emocjonalną, by móc funkcjonować w nowym środowisku.

Udział w projekcie pozwolił uczestnikom na zrozumienie znaczenia stałego podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności, pokonywania trudności zawodowych i życiowych.

    Na zakończenie projektu uczniowie otrzymali z rąk dyrektora certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności: Europass Mobilność w języku polskim i angielskim, certyfikat ukończenia stażu zawierający nabyte umiejętności i oceny za jednostki uczenia się w ramach kwalifikacji. Uczestnicy otrzymali również dyplom ukończenia kursu języka angielskiego.

a