Murarz – tynkarz

a
Kwalifikacje w zawodzie:

K1 –  Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich BUD.12.

Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił:

 • posługiwać się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania poszczególnych robót,
 • dobierać materiały budowlane, narzędzia, urządzenia i sprzęt do murarskich i tynkarskich,
 • posługiwać się narzędziami, urządzeniami i sprzętem stosowanym w robotach murarskich i tynkarskich,
 • przygotowywać zaprawy murarskie i tynkarskie,
 • wykonywać ściany działowe,
 • wykonywać stropy, nadproża i sklepienia,
 • osadzać stolarkę i ślusarkę budowlaną,
 • wykonywać tynki zewnętrzne i wewnętrzne,
 • licować ściany z zastosowaniem różnych materiałów,
 • przestrzegać zasad magazynowania, składowania i transportu materiałów oraz wyrobów stosowanych w robotach murarskich i tynkarskich,
 • wykonywać przedmiary i obmiary robót oraz pomiary inwentaryzacyjne,
 • oceniać jakość wykonywanych robót,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy,
 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych

W momencie ukończenia szkoły i zdania egzaminów potwierdzających  kwalifikacje w zawodzie  otrzymasz dyplom murarza–tynkarza. Możesz kontynuować naukę w Branżowej  Szkole II stopnia.