Pedagog specjalny

Pedagog specjalny – p. Małgorzata Szałapaj
Pedagog specjalny ma realizować następujące zadania:
– współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami,
– współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
– wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów,
– udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,
– współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami ( m.in. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi, pomocą nauczyciela, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny),
– przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie wymienionych wyżej zadań.
Godziny pracy pedagoga specjalnego:
poniedziałek 9.00 – 14.00
wtorek 8.00 – 13.00
środa 10.00 – 15.00
czwartek 8.00 – 14.00
piątek 8.00 – 13.00
Gabinet pedagoga specjalnego: I piętro, pokój nr 62