Pedagog szkolny

Pedagog szkolny – p. Katarzyna Danilewicz
Zadania
pedagoga szkolnego:
– działania ogólnowychowawcze,
– pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
– mediacje i interwencja w sytuacjach trudnych,
– profilaktyka wychowawcza i opieka nad uczniami,
– indywidualna opieka pedagogiczna,
– kontrola frekwencji uczniów,
– koordynowanie oraz udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole,
– diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów,
– diagnoza potrzeb ucznia i rodziny, udzielanie różnych form pomocy,
– współpraca z miejskimi instytucjami wspomagającymi,
– wspieranie nauczycieli, współpraca z wychowawcami klas oraz doradcą zawodowym,
– doradztwo i pomoc dla uczniów i rodziców,
– koordynowanie działań podmiotów szkolnych w zakresie bezpieczeństwa,
– dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej,
– współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Godziny pracy pedagoga szkolnego:
poniedziałek 8.00 – 14.30
wtorek 8.50 – 12.20
czwartek 12.10 – 14.10
Gabinet pedagoga szkolnego: I piętro, pokój nr 62