Wirtualna strzelnica w naszej szkole

Minister Obrony Narodowej przyznał Powiatowi Tomaszowskiemu dofinansowanie w wysokości 134 116,80 zł na utworzenie przy naszej szkole wirtualnej strzelnicy w ramach programu “Strzelnica w powiecie 2024”.
Wprowadzenie programu Strzelnica w Powiecie ma na celu:
zwiększenie infrastruktury strzeleckiej, co umożliwi propagowanie i rozwój sportu strzeleckiego w społeczeństwie, a przez to wzrost sprawności fizycznej obywateli zwiększenie potencjału bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej przez:
– wzrost liczby wyszkolonych pod względem strzeleckim obywateli, stanowiących bazę zasobów rezerw osobowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
– zwiększenie możliwości prowadzenia szkolenia strzeleckiego przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym, organizacje proobronne, a także formacje uzbrojone niewchodzące w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Ideą tego programu, z punktu widzenia obronności państwa, jest pobudzenie zainteresowania i pasji do strzelectwa sportowego dzieci i młodzieży, w szczególności uczniów klas o profilu wojskowym (w przyszłości także Oddziałów Przygotowania Wojskowego), a także członków organizacji proobronnych, rozwijania ich umiejętności strzeleckich w kierunku możliwości zwiększenia ilości wyszkolonych i świadomych obywateli, którzy mogliby w przyszłości wstąpić do  Wojsk Obrony Terytorialnej, wojsk operacyjnych, czy też stanowić wyszkolone rezerwy.
Podstawę prawną programu stanowią: art. 42 ust. 2 pkt 5 c oraz ust. 11-13 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) oraz rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego (Dz. U. poz. 1335).