Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do zstz-tl.edu.pl .

Dane teleadresowe

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych
ul. Gen. Józefa Hallera 5
22-600 Tomaszów Lubelski
Telefon tel: +48 84 665 05 05
FAX tel: +48 84 665 05 05
E-mail mail: zsnr3tom@wp.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji: 23.12.2021 r.

Data ostatniej aktualizacji: 23.12.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 23.12.2021 r.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizowana dnia: 23.12.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Łypka, zsnr3tom@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 665 05 05 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności..

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych zlokalizowany jest przy ul. Gen. Józefa Hallera w trzech budynkach: szkoła, internat i warsztaty.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejścia do wszystkich budynków w większej mierze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Jedynie budynek szkoły przy jednym z dwóch wejść posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Wewnętrzna infrastruktura budynku nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynkach nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.

Budynek szkoły i budynek internatu posiada toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line, nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

Zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren Zespółu Szkół Techniczno-Zawodowych z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy. Możliwość wejścia z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Aplikacje mobilne

Dzienniczek VULCAN