Historia szkoły

     Dzieje szkoły sięgają 1965 roku. 3 czerwca, w odpowiedzi na wniosek z 20 maja dotyczący utworzenia szkoły przyzakładowej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego, decyzją Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu powołano do życia Zasadniczą Szkołę budowlaną dla Pracujących. 1 IX 1965 r. naukę rozpoczęło 125 chłopców w klasach o specjalnościach murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, posadzkarz. Prowadzenie szkoły powierzono panu Czesławowi Zawadce. Szkoła mieściła się w dzisiejszym budynku internatu. Pierwsi uczniowie odbywali praktyki zawodowe na budowach przedsiębiorstwa pod nadzorem instruktorów. W pierwszej fazie działalności dużą pomocą dyrektorowi służył Kazimierz Popielnicki, który następnie był długoletnim kierownikiem istniejącego przy szkole internatu.

     Dwa lata później, czyli w roku 1967 na stanowisko dyrektora szkoły powołano Kazimierza Garbacza. W tym też roku wprowadzono dwa nowe kierunki nauczania: instruktor sanitarny i elektromonter budowlany. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na kadrę ze średnim wykształceniem technicznym 1.09.1969 powołano Technikum Budowlane dla Pracujących.

     Ze względu na wciąż zwiększającą się liczbę chętnych do kształcenia się w szkole, podjęto decyzję o rozbudowie szkoły. Dzięki dużemu wkładowi uczącej się w szkole i odbywającej praktykę młodzieży prace budowlane postępowały bardzo szybko. Wmurowania aktu erekcyjnego dokonano 20 czerwca 1970 r., a dwa lata później, 18 lutego 1972 r., nowy obiekt szkoły oddano do użytku.

      W 1971 r. na stanowisko dyrektora szkoły powołany został pan Stanisław Gromek. Rok później staraniem nowego dyrektora utworzono samodzielne Technikum budowlane, a w związku z dobrymi warunkami lokalowymi i zwiększonymi możliwościami zapewnienia praktyk, wprowadzono nowe kierunki kształcenia. Szkoła rozwijała się bardzo szybko. Z dniem 1 września 1978r., funkcjonowały w ramach szkoły przyzakładowej następujące typy szkół: Zasadnicza Szkoła Budowlana, Technikum Budowlane dla Pracujących, Średnie Studium Zawodowe, Policealne Studium Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących.

     Różnorodność kierunków edukacyjnych oraz liczba kształcącej się w szkole młodzieży sprawiły, że dyrektor Gromek podjął starania, o całkowite usamodzielnienie szkoły. I dzięki temu 1 stycznia 1980 r., szkoła przyjęła nowa nazwę Zespół Szkół Budownictwa Rolniczego w Tomaszowie Lub. I została bezpośrednio podporządkowana Lubelskiemu Zjednoczeniu Budownictwa Rolniczego

     W roku 1982 do Zespołu Szkół Budownictwa Rolniczego włączono Zasadniczą Szkołę Rolniczą, która dotychczas mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim. Konsekwencją tych działań była zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych.

      16.02.1984 r., szkole nadano imię Macieja Rataja. Przy wyborze patrona szkoły kierowano się faktem, iż Maciej Rataj był przedstawicielem ruchu ludowego, zasłużonym nauczycielem i serdecznym przyjacielem młodzieży oraz wybitnym działaczem politycznym.

     W latach 1983 – 86 szkoła wzbogaciła się o nowe kierunki kształcenia, utworzono: Liceum Rachunkowości Rolnej, Technikum Melioracji i Urządzeń Wodnych, Liceum Zawodowe Wiejskie Gospodarstwo Domowe oraz Technikum Wiejskiego Gospodarstwa Domowego dla Pracujących.

     Kolejne lata to intensywny rozwój szkoły, rozbudowa obiektów, unowocześnienie bazy dydaktycznej szkoły i internatu. 01.09.1989 – oddano do użytku nowe skrzydło szkoły, które powstało dzięki ogromnemu zaangażowaniu młodzieży odbywającej praktykę zawodową. Ważnym wydarzeniem w tym dniu było odznaczenie sztandaru szkoły odznaką „Za Zasługi dla Województwa Zamojskiego”

     22.11.1989 r., nastąpiła zmiana kadry kierowniczej szkoły. Nowym dyrektorem został Pan Alfred Wójcik . W czasie swej dwuletniej kadencji powołał do życia 5-letnie technikum Technologii Żywności oraz zmienił profil kształcenia w Liceum Rachunkowości Rolnej.

     W roku 1992 w wyniku konkursu stanowisko dyrektora szkoły objęła Pani Irena Strumidło. W 1993 r., w wyniku porozumienia z MPGKiM i Urzędem Gminy staraniem pani dyrektor szkoła przejęła Zieleń Miejską. Na bazie tej placówki powstało Gospodarstwo Ogrodnicze, w którym realizowano program praktyk zawodowych klas o profilu rolniczym i ogrodniczym. Wzbogacono też ofertę kształcenia o Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą oraz Technikum Ogrodnicze. W tym czasie modernizowano bazę dydaktyczną: oddano pierwszą w szkole pracownię komputerową, klasopracownie wyposażono w sprzęt audiowizualny, skomputeryzowano administrację.

     W 1995r., odbyły się uroczyste obchody 30-lecia szkoły. W ramach obchodów jubileuszu odsłonięto dwie tablice: tablicę poświęcono 30-leciu istnienia szkoły i tablicę pamiątkową poświęconą śp. dyrektorowi szkoły w latach 1971-1989 mgr inż. Stanisławowi Gromkowi.

     W latach 1996-1998 w wyniku współpracy ówczesnej dyrektor szkoły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa unowocześniono Gospodarstwo Pomocnicze i wzbogacono zaplecza socjalne szkoły. Przeprowadzono również modernizację obiektów szkolnych.

     W 1999 r., nastąpiła kolejna zmiana nazwy szkoły na Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Dzięki temu możliwe było rozszerzenie oferty kształcenia co przyczyniło się do dalszego rozwoju placówki. W wyniku reformy systemu edukacji nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej szkoły. Organem prowadzącym zostało Starostwo Powiatowe, a nadzór pedagogiczny nad placówką przejęło Kuratorium Oświaty.

     W 2001r., stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego powierzono tymczasowo Pani Marii Matysik byłej wicedyrektor szkoły.

    Od września w 2001 r., w wyniku konkursu, funkcje dyrektora szkoły objął Pan Ireneusz Romaszko, który w latach 1992-2001 był wicedyrektorem do spraw wychowawczych.

     Od roku 2001 trwał dalszy rozwój i modernizacja szkoły oraz Gospodarstwa Pomocniczego. Otwarto drugą wyposażoną w nowoczesny sprzęt pracownię komputerową. Oddano do użytku nowoczesną doskonale wyposażoną pracownię żywienia, przystosowaną do przeprowadzania egzaminów zawodowych w zawodzie kucharz małej gastronomii. Również biblioteka szkolna wyposażona została w komputery z dostępem do Internetu, dzięki czemu stała się centrum multimedialnym.

     W 2002 r. rozszerzono ofertę kształcenia o Liceum profilowane, Liceum Ogólnokształcące i Technikum Ogrodnicze na podbudowie ZSZ. W tym samym roku nastąpiła również zmiana nazwy placówki na Zespół Szkół Nr 3, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

    W roku szkolnym 2004/2005 szkoła gościła delegację młodzieży z opiekunami z niemieckiego powiatu Freudenstadt w Badenii – Wirtembergii, a nasi uczniowie w ramach współpracy polegającej na wymianie doświadczeń również odwiedzali zaprzyjaźnioną szkołę. O rozwoju placówki i o dużym zainteresowaniu społeczności lokalnej świadczy fakt, że w tym okresie do szkoły uczęszczało 1250 uczniów.

     W roku szkolnym 2005/2006 obchodzony był jubileusz 40 lecia szkoły. W tym dniu gościliśmy wielu zaproszonych gości, przedstawiona została historia szkoły i jej szczególne osiągnięcia.

     W związku z coraz mniejszym zainteresowaniem kierunkami rolniczymi w 2007 roku Uchwałą Zarządu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim zakończono działalność Gospodarstwa Pomocniczego.

    Na przestrzeni kolejnych lat szkoła rozwijała się intensywnie, przybywało młodzieży, tworzono nowe kierunki, realizowano projekty, modernizowano obiekty szkolne.

     W latach 2007 – 2013 wychodząc na przeciw potrzebom i oczekiwaniom środowiska dyrektor szkoły przy wsparciu organu prowadzącego wystąpił z inicjatywą utworzenia nowych kierunków kształcenia. Były to: technik informatyk, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner oraz w ZSZ – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i kucharz. Kierunki te do dzisiaj cieszą się dużym zainteresowaniem.

Szkoła brała udział w realizacji licznych projektów:

W roku szkolnym 2006/2007 przystąpiliśmy do projektu „Peace – lekcja tolerancji”.

W ramach projektu w latach 2006 – 2015 w naszej szkole gościliśmy 8 grup wolontariuszy z Indii, Chin, Brazylii, Argentyny, Peru, Meksyku, Kirgistanu, Gruzji, Maroko, Egiptu, Iranu i Słowenii.

     W latach 2008 – 2012 realizowano projekt „Szkoła Kluczowych Kompetencji – Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej”. Służył on wyrównaniu szans edukacyjnych i stanowił odpowiedź na konkretne zapotrzebowanie rynku pracy. Wsparciem zostało objętych 128 uczniów z klas I techników zawodowych.

     Lata 2006 – 2008 to realizacja projektu „Szkoła równych szans”. Głównym celem tego programu było zdobycie przez uczniów umiejętności odnalezienia się na rynku pracy. Projektem objęci byli uczniowie technikum: budowlanego, ekonomicznego, ogrodniczego, technologii żywności i hotelarstwa.

     Od dnia 01.11.2009 realizowany był projekt „Talk to me”– organizacja alternatywnych zajęć dodatkowych dla młodzieży”. Obejmował on organizację trzyletniego programu nauczania języka angielskiego w formie pozalekcyjnych warsztatów językowych, powiązanych z zajęciami dodatkowymi, prowadzonymi w języku angielskim. Z tej formy zajęć skorzystało około 70 uczniów liceum ogólnokształcącego i liceum profilowanego.

     Od września 2013r. do czerwca 2014r. realizowany był projekt „E – podręczniki szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim”. Celem projektu było podniesienie poziomu innowacyjności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego rynku pracy. W projekcie uczestniczyło 41 uczniów klasy pierwszej ZSZ kształcącej się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

     Zgodnie z polityką państwa dotyczącą dokształcania i doskonalenia nauczycieli realizowano pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach branży budowlanej, hotelarskiej i gastronomicznej w kraju i zagranicą.

Ponadto prowadzone były lekcje on-line z przedmiotów zawodowych budowlanych podczas których uczniowie i nauczyciele mogli zobaczyć na żywo prezentowane treści z zakresu budownictwa oraz otrzymywać odpowiedzi na nurtujące pytania. Cykl szkoleń dla uczniów organizowała Firma „Sławex” i Silkayutong.

Kontynuowano i rozwijano kontakty zagraniczne. Realizowano kolejne projekty promujące innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby system kształcenia jak najpełniej odpowiadał potrzebom rynku pracy i dał możliwość zdobycia nowych kwalifikacji według nowoczesnych standardów.

     W latach 2009-2015 w ZS NR3 zrealizowano 4 projekty mobilności

„Praktyki w Niemczech – pierwsze kroki w zawodzie” dla 15 uczniów technikum ogrodniczego i organizacji usług gastronomicznych,

Technik hotelarstwa – praktyki we Włoszech” dla 15 uczniów technikum hotelarskiego,

„Europejski fachowiec – praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii” dla 40 uczniów technikum hotelarskiego i organizacji usług gastronomicznych, oraz

„Mobilny informatyk – praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii” dla 40 uczniów technikum informatycznego.

Łącznie na praktyki zagraniczne wyjechało 110 uczniów i 10 opiekunów. Łączny koszt przygotowania i pobytu wyniósł 1.330.000 zł i został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programów Leonardo da Vinci i Kapitał Ludzki.

W organizacji projektu zaangażowanych było 25 nauczycieli .

Uczestnicy projektów odbyli praktyki w hotelach, restauracjach, kwiaciarniach i zakładach ogrodniczych oraz firmach komputerowych. W czasie wolnym zwiedzali atrakcje turystyczne Berlina/Londynu/Rimini i doskonalili umiejętności językowe. Otrzymali certyfikaty Europass Mobilność, certyfikat ukończenia stażu i dyplom ukończenia kursu językowego.

W celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej w ramach środków budżetowych i środków unijnych szkoła w ostatnich latach dokonała realizacji projektów inwestycyjnych.

    W roku 2010 dokonano termomodernizacji budynku dydaktycznego i budynku do zajęć praktycznych. Dwa lata później wykonano termomodernizację Internatu Zespołu Szkół Nr 3. W 2014r. ważnym przedsięwzięciem było przeprowadzenie remontu sali gimnastycznej dzięki funduszom otrzymanym ze Starostwa Powiatowego oraz dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Systematycznie remontowane i doposażone były pracownie do nauczania przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących.

Dzięki zaangażowaniu wykwalifikowanej kadry pedagogicznej uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w rożnego rodzaju konkursach i olimpiadach przedmiotowych wykorzystując wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie.

Jakość i wysoki poziom kształcenia, którym może poszczycić się Zespół szkół Nr 3 to praca wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Młodzież naszej szkoły brała udział  w licznych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.

     Największymi sukcesami możemy pochwalić się w olimpiadach sprawdzających wiedzę i umiejętności budowlane. Troje uczniów w latach 2012, 2014, 2015 otrzymało indeksy na wyższe uczelnie, byli to kolejno: laureatka Karolina Sak i finaliści Marek Syty, Przemysław Piechnik. Szczególne osiągnięcia zdobywamy w odbywającej się cyklicznie Centralnej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Wysokie drugie miejsce w bloku agrobiznes zajęli: Anna Pasieczna i Damian Suski, a uczennica Agnieszka Biedroń zdobyła 11 miejsce w skali Polski i otrzymała tytuł laureata i możliwość studiowania na wybranej uczelni.

Ponadto uczniowie chętnie uczestniczą w różnorodnych konkursach tematycznych, przedmiotowych oraz organizowanych przez wyższe uczenie, m.in. Kul, Politechnikę Lubelską, UJ a także instytucje takie jak ZUS.

Młodzież naszej szkoły brała udział w licznych zawodach sportowych osiągając znaczące wyniki. W grach zespołowych takich jak piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa i piłka nożna oraz w lekkiej atletyce na szczeblu powiatowym, rejonowym, wojewódzkim i centralnym.

Największe sukcesy odnosiliśmy w piłce siatkowej dziewcząt zdobywając: w 1995 r. wicemistrzostwo Polski Szkół Rolniczych w Suwałkach,

– w 1997 r. mistrzostwo Polski Szkół Rolniczych we Wrocławiu,

– w 1999 r. IV miejsce Szkół Rolniczych w Spale,

– w 2001 r. IV miejsce Szkół Rolniczych w Stargardzie Szczecińskim.

Szczegóły

Super User