Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim, ul. Hallera 5, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 84 665 05 05, e-mail: zsnr3tom@wp.pl.
 1. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod@zs3tl.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane w formularzu kontaktowym zapytanie na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Podane dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla ZST-Z na podstawie zawartych umów powierzenia.
 4. Dane będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, nie dłużej niż 3 miesiące od przesłania korespondencji lub do czasu wycofania zgody.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu także prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody można zrealizować poprzez przesłanie informacji na adres mail: iod@zs3tl.pl lub adres korespondencyjny zawarty w pkt. 1 niniejszej klauzuli.
 6. Informujemy również o przysługującym prawie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi lub załatwienie sprawy.