Polityka prywatności i Polityka cookies

 

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych w Tomaszowie Lubelskim im. Macieja Rataja, ul. Hallera 5, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu. Nadto Polityka Cookies służy także wskazaniu okresu funkcjonowania tych plików oraz określeniu, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików.

 

 1. Polityka Prywatności

 

 1. Definicje

Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://www.zstz-tl.edu.pl/

Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

Administrator – Zespoł Szkół Techniczno – Zawodowych w Tomaszowie Lubelskim im. Macieja Rataja, jako instytucja prowadząca stronę oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

Użytkownik – osoba fizyczna lub reprezentant osoby prawnej, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

 

 1. Administrator, dane kontaktowe

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim, ul. Hallera 5, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 84 665 05 05, e-mail: zsnr3tom@wp.pl.

Jakiekolwiek pytania w zakresie ochrony danych osobowych należy kierować na adres e-mail: iodo@zs3tl.pl lub adres siedziby Administratora.

 

 1. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych

W celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z obecnie obwiązującymi – w obszarze ochrony danych osobowych – regulacjami prawnymi oraz zapewnienia ochrony praw i wolności naszych klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów ZST-Z wprowadziła w swojej organizacji politykę ochrony danych i inne dokumenty, służące zasadzie rozliczalności, wynikającej z art. 5 RODO. ZST-Z pozyskuje i przetwarza dane osobowe na poniższych podstawach prawnych:

 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
 • zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane w formularzu kontaktowym zapytanie oraz przesyłania newsletter.

ZST-Z chroni dane osobowe stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych modyfikacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich nieautoryzowanego dostępu.

Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi powyżej są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, w tym realizacji umowy, wypełnienia wymogu prawnego lub do czasu wycofania zgody. 

 

Newsletter

W wypadku zapisania się przez Państwa do newslettera ZST-Z
1) Państwa dane osobowe tj. adres email będą przetwarzanie wyłącznie w celu przesyłania newslettera
2) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z ZST-Z, w tym podmiotom współpracującym w zakresie świadczenia usług informatycznych, serwisowych oraz podmiotom świadczącym usługi prawne;

3) Podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, wyrażana w momencie zapisywania się do newsletter;

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celach wynikających z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do dnia cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w celu subskrypcji newslettera;
5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
 • do przeniesienia danych osobowych do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym nie wpływa ono na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,
 • do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.

 

6) Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek przesyłania newslettera. Niepodanie tych danych uniemożliwi jego przesyłanie.

 

7) Nie podlegają Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, a Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Kontrahenci/Partnerzy/Dostawcy Administratora

1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy lub w celu prowadzenia negocjacji co do zawarcia umowy, jeśli nie została jeszcze zawarta – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
2) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na wyraźnej podstawie prawnej realizujące swoje ustawowe uprawnienia, a także dostawca usług IT i obsługi hostingu strony internetowej Administratora,
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 6 lat tj. czas trwania terminu przedawnienia roszczeń publicznoprawnych związanych z realizacją umowy na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się lub odbywa na podstawie Pani/Pana zgody;
5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy,
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani profilowaniu i nie są przekazywane do Państwa trzeciego.

Social Media

ZST-Z  posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter oraz na kanale YouTube. W związku z powyższym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile czy kanały ( m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilach, w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności, w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych organizowanych przez ZST-Z. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych w social media jest wykonywanie zadań w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 2 Ustawy z dn. 25.10.1991r. o organizowaniu działalności kulturalnej) polegających na prowadzeniu działalności artystycznej, promocji kultury, edukacji dzieci i młodzieży.Postanowienia końcowe

Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu użytkownicy akceptują zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie serwisu.

 

 1. Polityka cookies

 

 1. Rodzaje Cookies

Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.


 1. Bezpieczeństwo

Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

Cookies wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.

 

 1. Cele do których wykorzystywane są pliki Cookies

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

 

 1. Serwisy zewnętrzne

Administrator korzysta z oprogramowania firm zewnętrznych.

 • Google Analytics – służące do prowadzenia statystyki odwiedzin strony internetowej
 • Google Search Console – służąca do monitorowania stanu witryny